Meepraten

Wilt u actief bijdragen aan onze school? Ook dat kan: in brugklasraad, ouderraad, sectorraad en medezeggenschapsraad zijn ouders altijd van harte welkom.


Ouderraad

De ouderraad fungeert voor de schoolleiders als een soort thermometer; zij horen hier hoe de zaken die zij regelen in de praktijk door leerlingen en ouders worden ervaren. Daarnaast adviseert de ouderraad de schoolleiding bij de plannen die worden ontwikkeld. Mede daardoor blijft het Maaslandcollege de moderne kwaliteitsschool die zij is. Verder is de ouderraad betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten. Het eindexamenboek dat iedere leerling als herinnering aan de school ontvangt, is bijvoorbeeld een initiatief van de ouderraad.

Voor meer informatie, ideeën en/of opmerkingen kunt u mailen naar ouderraad@maaslandcollege.nl


Sectorraden

In de verschillende sectorraden praten ouders mee over de gang van zaken binnen de jaargroepen. Met de afdelingsleider evalueren van de activiteiten en het onderwijs in de betreffende jaargroepen is een steeds terugkerend thema tijdens de bijeenkomsten van de sectorraad.


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Besluiten worden ter goedkeuring aan haar voorgelegd. Zo kunnen de diverse geledingen invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de school.

Verder kan de raad op eigen initiatief alle zaken betreffende de school met de directie bespreken en hierover voorstellen doen. Ook behoort het tot de taken van de medezeggenschapsraad de openheid en het onderling overleg binnen de schoolgemeenschap te bevorderen en te waken voor discriminatie en ongelijke behandeling.
Wie meer wil weten over het werk van de raad, of geïnteresseerd is in het reglement, kan zich wenden tot de secretaris, die u graag van dienst zal zijn.
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via het e-mailadres mr@maaslandcollege.nl

Het emailadres van de oudergeleding is oudersmr@maaslandcollege.nl en dat van de leerlinggeleding is leerlingenmr@maaslandcollege.nl