Meepraten

Uiteraard voelen ouders zich nauw verbonden met het welbevinden van hun kinderen. Daarom ligt het ook voor de hand, en is het in ieders belang, dat ouders worden betrokken bij de gang van zaken op school. Dat is immers de plaats waar de kinderen een flink gedeelte van hun tijd doorbrengen en waar een gedeelte van de opvoeding gestalte krijgt. Een goed contact tussen ouders en school is dan ook essentieel.


De verschillende leerjaren kennen in de loop van het jaar één of meer algemene ouderavonden. Dan wordt informatie verstrekt over de specifieke zaken van dat leerjaar door de mentor, afdelingsleider, en/of de decaan. Na het eerste perioderapport worden de ouders van de onderbouwklassen en van bovenbouw mavo en havo uitgenodigd voor een gesprek met de mentor.
Na de tweede periode bestaat voor de ouders van alle klassen de mogelijkheid individueel met een vakdocent te spreken. (Desgewenst kan dat overigens te allen tijde). In de leerjaren waarin het vakkenpakket wordt gekozen of de profiel-, sector- of richtingkeuze plaatsvindt, is er na de derde periode een individuele ouderavond met vakdocenten, waarop de gegeven adviezen kunnen worden toegelicht. Daarnaast is er de mogelijkheid om het geheel van adviezen te bespreken met de mentor.


Oudergesprekken

Afdelingsleiders, decanen, mentoren, vakdocenten en begeleiders zijn altijd bereid om aan ouders van leerlingen informatie te verstrekken over de leerling. Deze informatie kan de studieresultaten betreffen, maar ook bijvoorbeeld creatief en inventief vermogen, leerstijl, motivatie, het zich thuis voelen in de klas, werktempo, enzovoort. Ook kan het zo zijn dat bijvoorbeeld mentoren zelf contact opnemen met de ouders. De lijnen zijn op die manier kort en direct en dat is in het belang van de leerling. Op Magister kunnen ouders op elk moment de behaalde cijfers en andere gegevens van hun kinderen inzien en op die manier hoeven zij nooit voor verrassingen komen te staan. Ook kunnen zij zich via dit platform aanmelden voor ouderavonden.


De ouderraad

De ouderraad fungeert voor de schoolleiders als een soort thermometer; zij horen hier hoe de zaken die zij regelen in de praktijk door leerlingen en ouders worden ervaren. Daarnaast adviseert de ouderraad de schoolleiding bij de plannen die worden ontwikkeld. Mede daardoor blijft het Maaslandcollege de moderne kwaliteitsschool die zij thans is. Verder is de ouderraad betrokken bij de organisatie van activiteiten als beroepenvoorlichting, de jaarlijkse Derde Wereldactie, Open Dagen en diploma-uitreiking. Het eindexamenboek dat iedere leerling na het examen als herinnering aan de school ontvangt, is bijvoorbeeld een initiatief van de ouderraad.
Voor meer informatie, ideeën en/of opmerkingen kunt u mailen naar ouderraad@maaslandcollege.nl
De ouderraad heeft ook een eigen Facebookpagina. Deze is te vinden door hier te klikken.


Sectorraden

In de verschillende sectorraden praten ouders mee over de gang van zaken binnen de jaargroepen. Met de afdelingsleider evalueren van de activiteiten en het onderwijs in de betreffende jaargroepen is een steeds terugkerend thema tijdens de bijeenkomsten van de sectorraad.


De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Besluiten worden ter goedkeuring aan haar voorgelegd. Zo kunnen de diverse geledingen invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de school.
Verder kan de raad op eigen initiatief alle zaken betreffende de school met de directie bespreken en hierover voorstellen doen. Ook behoort het tot de taken van de medezeggenschapsraad de openheid en het onderling overleg binnen de schoolgemeenschap te bevorderen en te waken voor discriminatie en ongelijke behandeling.
Op die manier zijn niet alleen schoolleiding, bestuur en college van advies, maar ook iedere groep binnen het Maaslandcollege verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en het welzijn van allen die daar dagelijks werken en studeren. Wie meer wil weten over het werk van de raad, of geïnteresseerd is in het reglement, kan zich wenden tot de secretaris, die u graag van dienst zal zijn.
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via het e-mail adres mr@maaslandcollege.nl